ANBI

Publicatie van gegevens ingevolge regelgeving voor ANBI’s

1. Naam van de instelling

Stichting Gaby Olthuis Fonds

2. RSIN/fiscaal nummer

8566.50.201

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

KvK Den Haag 66660939

4. Contactgegevens

Stichting Gaby Olthuis Fonds
Zeekant 98D
2586 JE Den Haag

www.tinnitusfonds.nl

5. Beleidsplan

De stichting heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar de oorzaken en behandelmethoden van tinnitus. De stichting beoogt haar doel te bereiken door specifieke onderzoeksvragen te formuleren, het meest gerede onderzoeksinstituut te selecteren en fondsen voor onderzoek te werven.

In de eerste bestuursvergadering is besloten de globale richting van onderzoek en behandelmethoden (medisch of psychosociaal) te inventariseren. Het IDA Institute in Denemarken doet onderzoek vanuit de antropologische hoek. Daarnaast zal worden geïnventariseerd welke onderzoeken naar de oorzaken van tinnitus en hyperacusis onderhanden zijn. Deze inventarisaties zullen in eerste instantie gedaan worden door de bestuursleden zelf.

De inkomsten van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. Het vermogen van de stichting wordt conservatief beheerd door het bestuur. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Voor fondsenwerving zal worden onderzocht op welke wijze liefdadigheidsactiviteiten kunnen worden ontwikkeld. Dit zouden sportevenementen rond het thema tinnitus kunnen zijn, maar ook presentaties voor serviceclubs (Lions, Rotary, etc.). Voorts zouden contacten met bedrijven in de hoorsector aangeboord kunnen worden met verzoeken om sponsoring.
Aangezien er meer fondsen en instellingen zijn die zich op dit of aanpalende gebieden richten, is het zoeken van samenwerking cruciaal om zodoende kosten te delen.

In het najaar van 2017 is Gevangen in Geluid uitgekomen, een boek over het verhaal van Gaby Olthuis, informatieve hoofdstukken over tinnitus en interviews met lotgenoten. Alle royalty opbrengsten van het boek gaan naar de Stichting Gaby Olthuis Fonds.

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een aftredingsrooster vastgesteld. Een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd.

7. Namen van de bestuurders

J.W. van Baarle voorzitter
M.J. Steemers, secretaris/penningmeester
M.A.G.T Schulpen
C.W.M. van den Dries
C. Habets

8. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting is op 17 augustus 2016 opgericht en zal haar activiteiten aanvangen in 2017

10. Financiële verantwoording

De stichting is op 17 augustus 2016 opgericht. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2017.