ANBI

Publicatie van gegevens ingevolge regelgeving voor ANBI’s

 1. Naam van de instellingStichting Gaby Olthuis Fonds
 2. RSIN/fiscaal nummer8566.50.201
 3. Inschrijving Kamer van KoophandelKvK Den Haag 66660939
 4. ContactgegevensStichting Gaby Olthuis Fonds Zeekant 98D
  2586 JE Den Haag www.tinnitusfonds.nl
 5. BeleidsplanDe stichting heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar de oorzaken en behandelmethoden van tinnitus. De stichting beoogt haar doel te bereiken door specifieke onderzoeksvragen te formuleren, het meest gerede onderzoeksinstituut te selecteren en fondsen voor onderzoek te werven.

  De stichting heeft geen winstoogmerk.
  De inkomsten van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten.
  Het vermogen van de stichting wordt conservatief beheerd door het bestuur.

 6. BestuurssamenstellingHet bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur.
  De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een aftredingsrooster vastgesteld. Een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd.
 7. Namen van de bestuurdersJ.W. van Baarle voorzitter
  M.J. Steemers, secretaris/penningmeester C.W.M. van den Dries
  C.S.A.M. Habets
  M.A.G.T. Schulpen
 8. BeloningsbeleidDe leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.
 9. Verslag van de uitgeoefende activiteitenNa de oprichting is in eerste instantie het bestuur op sterkte gebracht, waarna in de eerste bestuursvergadering is gebrainstormd over de invulling van de doelstelling. Verschillende ideeën zijn naar voren gebracht die thans verder worden uitgewerkt.

Op 14 september 2017 is het boek “Gevangen in geluid”, geschreven door Joan van Baarle, verschenen. Dit heeft geleid, en leidt nog steeds tot veel publiciteit en bekendheid voor de stichting in kranten en tijdschriften en op radio en TV. De royalty’s van het boek komen ten goede aan de stichting.

Om de zichtbaarheid en bekendheid van de stichting verder te vergroten zijn een Facebook pagina en een website (www.tinnitusfonds.nl) ingericht, hetgeen mede geleid heeft tot spontane donaties.

In 2018 hoopt het bestuur de eerste onderzoeksprojecten te identificeren, waarvoor gerichte fondsenwerving zal worden opgezet, terwijl ook de bekendheid en zichtbaarheid van de stichting zal worden gepromoot door samenwerking met DJ’s en andere partijen uit de muziekwereld.

10. Financiele verantwoording

Balans op 31 december 2017

In EUR

Vlottende activa

Liquide middelen        1         1.540

Vorderingen                 2         3.690

5.230

Eigen vermogen

Algemene reserve        3          1.540

Bestemmingsreserve    4          3.690

5.230

Staat van baten en lasten over 2017

In EUR

Begroting

Exploitatie

2017

2017

Baten
Donaties 1.000 3.176
Royalties 5.000 3.690
Totaal baten 6.000 6.866
Lasten
Oprichtingskosten 1.000 845
Kosten website 1.000 791
Totaal lasten 2.000 1.636
Resultaat voor verdeling 4.000 5.230
Dotatie Bestemmingsreserve onderzoeksprojecten 0 -3.690
Dotatie Algemene reserve -4.000 -1.540
Resultaat na verdeling 0 0

Jaarrekening en Jaarverslag 2018