ANBI

Publicatie van gegevens ingevolge regelgeving voor ANBI’s

1. Naam van de instelling: Stichting Gaby Olthuis Fonds

2. RSIN/fiscaal nummer: 8566.50.201

3. Inschrijving KvK: KvK Den Haag 66660939

4. Contactgegevens;

Stichting Gaby Olthuis Fonds

Zeekant 98D

2586 JE Den Haag

www.tinnitusfonds.nl

5. Beleidsplan
De stichting heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar de oorzaken en behandelmethoden van tinnitus. De stichting beoogt haar doel te bereiken door specifieke onderzoeksvragen te formuleren, het meest gerede onderzoeksinstituut te selecteren en fondsen voor onderzoek te werven.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De inkomsten van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten.
Het vermogen van de stichting wordt conservatief beheerd door het bestuur.

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur.
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een aftredingsrooster vastgesteld. Een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd.

7. Namen van de bestuurders:
J.W. van Baarle, voorzitter M.J. Steemers, secretaris/penningmeester C.W.M. van den Dries C.S.A.M. Habets M.A.G.T. Schulpen

8. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslagen

10. Financiële verantwoording: zie jaarverslagen hieronder

Jaarrekening en Jaarverslag 2017

Jaarrekening en Jaarverslag 2018